Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της γλυφοσάτης στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος δεν εντόπισε κρίσιμες περιοχές ανησυχίας.

 Στις 6 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ανακοίνωσε [σύνδεσμος] την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από ομοτίμους της επικαιροποιημένης έκθεσης αξιολόγησης για την ανανέωση (RAR) που εκπονήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης για τη Γλυφοσάτη (AGG)*.

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG) χαιρετίζει τα συμπεράσματα της EFSA, η οποία δεν εντόπισε κρίσιμες περιοχές ανησυχίας κατά την εκτίμηση κινδύνου από ομοτίμους της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη όσον αφορά τον κίνδυνο που ενέχει για τον άνθρωπο και τα ζώα ή το περιβάλλον.

Αυτά τα τελικά επιστημονικά συμπεράσματα συνάδουν με τις εκτιμήσεις κορυφαίων κανονιστικών φορέων υγείας σε όλο τον κόσμο, καθώς και με τα συντριπτικά στοιχεία από σχεδόν 50 χρόνια επιστημονικής έρευνας.

Η ολοκλήρωση των Συμπερασμάτων της EFSA αποτελεί κρίσιμο ορόσημο στη διαδικασία ανανέωσης της έγκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αποτέλεσμα ακολουθεί μια εξαιρετικά ισχυρή διαδικασία ρυθμιστικής αξιολόγησης, μια από τις πιο αυστηρές στον κόσμο. Ως εκ τούτου, η GRG είναι της άποψης ότι τα Συμπεράσματα της EFSA θέτουν τα θεμέλια για την επιτυχή επανέγκριση της γλυφοσάτης στην ΕΕ.

Τα Συμπεράσματα βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών Μελών και των αιτούντων – που από κοινού αποτελούν την GRG. Θα δημοσιοποιηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Ως επόμενο βήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει τα Συμπεράσματα της EFSA και τη RAR που παρήγαγε η AGG. Στη συνέχεια, θα υποβάλει έκθεση ανανέωσης και σχέδιο κανονισμού στα Κράτη Μέλη, προτείνοντας την ανανέωση ή μη της έγκρισης της γλυφοσάτης.

Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της ΕΕ θα ψηφίσουν επί του σχεδίου κανονισμού στη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (SCoPAFF). 

Ο φάκελος για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης του 2020 περιείχε περισσότερες από 180.000 σελίδες και 1.500 επιστημονικές μελέτες. Πρόκειται για τον πιο ολοκληρωμένο φάκελο του είδους του που έχει υποβληθεί ποτέ στις Ευρωπαϊκές αρχές.

Η GRG έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη διαδικασία και εμπιστεύεται ότι η απόφαση θα βασίζεται στην επιστήμη. Η Ομάδα παραμένει δεσμευμένη στη συμμόρφωση και συμβολή σε όλες τις σχετικές πτυχές της διαδικασίας ανανέωσης.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση grg@glyphosate.eu

* Η Ομάδα Αξιολόγησης αποτελείται από τις ακόλουθες κανονιστικές αρχές τεσσάρων ευρωπαϊκών κρατών μελών: ANSES (Γαλλία), Nebih (Ουγγαρία), ctgb (Κάτω Χώρες) και KEMI (Σουηδία).