Πρόσβαση σε Σπουδές για Μέλη που δεν είναι GRG

Γιατί τα μη μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης πρέπει να έχουν πρόσβαση στις μελέτες για τη γλυφοσάτη

Προκειμένου να διαθέσουν στην αγορά ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν (ΦΠΠ) με γλυφοσάτη, τα μη μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης ενδέχεται να χρειαστούν πρόσβαση σε μελέτες για τη γλυφοσάτη που έχουν ανατεθεί από –και ανήκουν από κοινού στα– μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης για τον Επιστημονικό Φάκελο του 2020 ή ανήκουν στα μέλη της Ομάδας Εργασίας για τη Γλυφοσάτη για τον Επιστημονικό Φάκελο του 2012. Η πρόσβαση σε ορισμένες από αυτές τις μελέτες και η χρήση των δεδομένων τους θα είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της αδειοδότησης του Προϊόντος Φυτοπροστασίας γλυφοσάτης του μη μέλους της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης από την αρμόδια αρχή ενός Κράτους Μέλους.

Προστασία δεδομένων για μελέτες που υποβάλλονται για την αδειοδότηση της γλυφοσάτης

Ορισμένες από τις μελέτες γλυφοσάτης που υποβάλλονται για την αδειοδότηση της γλυφοσάτης επωφελούνται από την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Η περίοδος προστασίας των δεδομένων για τις μελέτες που ήταν απαραίτητες για την ανανέωση της γλυφοσάτης θα ανέρχεται σε έως 30 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης νέας αδειοδότησης ενός Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος γλυφοσάτης, σε επίπεδο Κράτους Μέλους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν προστατευόμενα δεδομένα για την υποστήριξη αίτησης για αδειοδότηση του προϊόντος τους χωρίς την άδεια του κατόχου των δεδομένων.

Ο μόνος τρόπος για ένα μη μέλος της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης να επικαλεστεί τα δεδομένα αυτά για την αδειοδότηση του δικού του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος είναι να αιτηθεί να του παρασχεθεί επιστολή πρόσβασης από το μέλος (ή τα μέλη) της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης που είναι κάτοχος (κάτοχοι) της μελέτης. Στην επιστολή πρόσβασης, ο κάτοχος των δεδομένων πρέπει να επιβεβαιώσει ρητά ότι ο αιτών μπορεί να βασιστεί στα δεδομένα για το αίτημα αδειοδότησης του τελευταίου.
Τα μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης έχουν ζητήσει την προστασία των δεδομένων για όλες τις μελέτες που τους ανήκουν από κοινού και έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Επιστημονικού Φακέλου του 2020. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα από μη μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης για παροχή επιστολής πρόσβασης έτσι ώστε να βασιστούν σε αυτές τις μελέτες.

Μόλις οι εν λόγω μελέτες πάψουν να διέπονται από τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να ζητηθεί σχετική άδεια από τον κάτοχο των δεδομένων και, επομένως, δεν απαιτείται επιστολή πρόσβασης. Δεν έχει ζητηθεί προστασία δεδομένων για τις υποβληθείσες μελέτες Επιστασίας, καθώς αυτές δεν ταξινομούνται ως κανονιστικές μελέτες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Ορισμένες από τις μελέτες για τη γλυφοσάτη που ανατέθηκαν από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για τη Γλυφοσάτη στο πλαίσιο του Επιστημονικού Φακέλου του 2012 ενδέχεται να είναι εκτός προστασίας, εάν έχει λήξει η 30μηνη περίοδος προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις μελέτες που είναι απαραίτητες για την ανανέωση της γλυφοσάτης. Επιπλέον, για τις αδειοδοτήσεις προϊόντων των Κρατών Μελών, η περίοδος προστασίας δεδομένων για νέες μελέτες είναι 10 έτη, οπότε ενδέχεται μια συγκεκριμένη μελέτη να εξακολουθεί να προστατεύεται σε ένα συγκεκριμένο Κράτος Μέλος. Για αυτές τις μελέτες, θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα στον κάτοχο της μελέτης για παροχή επιστολής πρόσβασης.

Διαδικασία πρόσβασης σε μελέτες από μη μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης

Οι επιστημονικές μελέτες που υποβάλλονται για την αδειοδότηση της γλυφοσάτης ανήκουν είτε από κοινού στις μεμονωμένες εταιρείες που είναι μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης είτε ανήκουν στα μέλη της Ομάδας Εργασίας για τη Γλυφοσάτη. Η Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG), ως ομάδα εταιρειών, δεν κατέχει καμία από τις μελέτες που υποβάλλονται για τους σκοπούς της αδειοδότησης και δεν είναι σε θέση να παράσχει πρόσβαση στις μελέτες αυτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Τα μη μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης που ενδιαφέρονται να λάβουν επιστολή πρόσβασης για μια μελέτη μπορούν να υποβάλουν αίτημα σε ένα ή περισσότερα από τα μεμονωμένα μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης για παροχή επιστολής πρόσβασης.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όταν υπάρχει κοινοχρησία των μελετών από τα μεμονωμένα μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης, η κοινοχρησία τους γίνεται με δικαιοσύνη, διαφάνεια και αμεροληψία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όταν οι μελέτες μοιράζονται μεμονωμένα μέλη του GRG, μοιράζονται με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο.

Το μη μέλος της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης μπορεί να διαπραγματευτεί με το μεμονωμένο μέλος της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης τους όρους πρόσβασης και την πληρωμή, κατά περίπτωση, για την εν λόγω επιστολή πρόσβασης. Κάθε τέλος που επιβάλλεται για τη χορήγηση πρόσβασης στις μελέτες καθορίζεται με δικαιοσύνη, διαφάνεια και αμεροληψία και είναι εύλογο..

Το μη μέλος της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης μπορεί να βρει τον/τους ιδιοκτήτη/ες των μελετών που υποβλήθηκαν για τους Επιστημονικούς Φακέλους του 2020 και του 2012 στους «Καταλόγους Αναφοράς για την παραγγελία μελετών σχετικά με τη γλυφοσάτη» που μπορεί να κατεβάσει από τη σελίδα «Οι ιδιόκτητες μελέτες μας» μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κατάλογος Αναφοράς για τον Επιστημονικό Φάκελο του 2020 περιλαμβάνει, επίσης, μελέτες που υποβλήθηκαν για την αδειοδότηση του ιδιόκτητου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος γλυφοσάτης της Bayer ως σκευάσματος αναφοράς.

Οι μελέτες αυτές παρέχονται από την Bayer για την υποστήριξη του Επιστημονικού Φακέλου για το 2020. Κάθε τρίτο μέρος που ενδιαφέρεται να βασιστεί στα δεδομένα των εν λόγω μελετών για την αδειοδότηση του δικού του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος γλυφοσάτης πρέπει να αιτηθεί επιστολή πρόσβασης από την Bayer.