Καμία αλλαγή στην ταξινόμηση της γλυφοσάτης – η ταξινόμηση της γλυφοσάτης ως καρκινογόνου δεν δικαιολογείται

Στις 30 Μαΐου Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της επανεξέτασης της ταξινόμησης της γλυφοσάτης.

Με βάση μια ευρεία επισκόπηση επιστημονικών στοιχείων, η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA (RAC) καταλήγει ότι η ταξινόμηση της γλυφοσάτης ως καρκινογόνου δεν δικαιολογείται. Επιπλέον, η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν πληρούσαν τα κριτήρια ταξινόμησης της γλυφοσάτης για ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ή ως μεταλλαξιογόνος ή ως ουσία τοξική για την αναπαραγωγή.

Η RAC επιβεβαιώνει τις υπάρχουσες ταξινομήσεις για την γλυφοσάτη, οι οποίες συνάδουν με την πρόταση των τεσσάρων κρατών μελών εισηγητών που αξιολογούν επί του παρόντος την γλυφοσάτη: Σουηδία, Γαλλία, Ουγγαρία και Ολλανδία.

Η GRG χαιρετίζει τη γνωμοδότηση της RAC και παραμένει προσηλωμένη στη συμμόρφωση με όλες τις πτυχές της τρέχουσας κανονιστικής διαδικασίας της ΕΕ για την επανέγκριση της γλυφοσάτης στην ΕΕ με διαφανή τρόπο, βασισμένο σε ισχυρά επιστημονικά στοιχεία.

Η γνωμοδότηση της RAC θα τροφοδοτήσει την αξιολόγηση κινδύνου της EFSA. Ως επόμενο βήμα, η EFSA, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση από ομοτίμους και θα δημοσιεύσει τα συμπεράσματά της.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο ECHA διαδραματίζουν διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους στην αξιολόγηση των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η EFSA αξιολογεί τους κινδύνους από την έκθεση, ενώ ο ECHA συμπληρώνει την αξιολόγηση κινδύνου της EFSA ρυθμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται, ταξινομούνται και επισημαίνονται οι ουσίες με βάση τις επικίνδυνες ιδιότητες που μπορεί να έχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) [(ΕΚ) αριθ. 1272/2008].

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με το grg@glyphosate.eu