Η δέσμευσή μας στη Διαφάνεια

Για να ανταποκριθεί στο αίτημα για μεγαλύτερη διαφάνεια, η GRG πληροί προληπτικά τις νέες διατάξεις του Γενικού Νόμου για τα Τρόφιμα της ΕΕ πριν τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία στις 27 Μαρτίου 2021.

Με τον τρόπο αυτό, η GRG δημοσιοποιεί τα πρακτικά των συναντήσεων με ρυθμιστικούς φορείς που εμπλέκονται στην επαναξιολόγηση του glyphosate. δηλαδή την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και την Ομάδα Αξιολόγησης για το Glyphosate (AGG). Η Ομάδα Αξιολόγησης αποτελείται από τις ακόλουθες ρυθμιστικές αρχές τεσσάρων ευρωπαϊκών κρατών μελών: ANSES (Γαλλία), Nebih (Ουγγαρία), ctgb (Ολλανδία) και KEMI (Σουηδία).

Η αίτηση για την ανανέωση του glyphosate, συμπεριλαμβανομένης της λίστας των νέων μελετών για την εκπλήρωση των τρεχουσών κανονιστικών απαιτήσεων, είναι δημόσια διαθέσιμη σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και η αλληλογραφία σχολίων σχετικά με την εφαρμογή από την Ομάδα Αξιολόγησης για το Glyphosate (AGG).

Επιπλέον, σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται εύκολη πρόσβαση στο δημόσιο μέρος (δηλαδή εκτός από εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες) του φακέλου επανέγκρισης που υποβλήθηκε το 2012.

Οι πλήρεις εκθέσεις μελέτης, που υποβλήθηκαν εκείνη τη στιγμή και όπου η GRG έχει δικαιώματα πρόσβασης και αποκάλυψης, είναι προσβάσιμες στα ενδιαφερόμενα άτομα μέσω μιας απλής ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας (με ελάχιστη εξαίρεση τα έγγραφα που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια).

Μετά την υποβολή, ολόκληρο το δημόσιο μέρος του φακέλου glyphosate 2020, συμπεριλαμβανομένων των νέων αναφορών μελέτης, καθίσταται προσβάσιμο μέσω αυτού του ιστότοπου (με ελάχιστη εξαίρεση εκείνων των εγγράφων που περιέχουν ορισμένες πληροφορίες παραγωγής, που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια).

Αποποίηση ευθύνης: Για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων και σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, όλες οι προσωπικές πληροφορίες και οι εγκαταστάσεις δοκιμών των μελετών σε σπονδυλωτά, θα έχουν διαγραφεί από τα έγγραφα που έχει δημοσιοποιήσει η GRG.

Η Ομάδα Ανανέωσης Glyphosate έχει ενταχθεί στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.