Η GRG έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο που συνοψίζει την ενότητα δεδομένων παρακολούθησης 741 σελίδων (B.8.5) του dRAR.

Έχει υποβληθεί εκτενής αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων δημόσιας παρακολούθησης, με βάση μια συλλογή δημόσιων δεδομένων παρακολούθησης (ακατέργαστα δεδομένα και συγκεντρωτικά δεδομένα από εθνικές αρχές και οποιουσδήποτε περιφερειακούς/εθνικούς φορείς – τα «ακατέργαστα δεδομένα» αναφέρονται σε ψηφιακά δεδομένα που αντιπροσωπεύουν επίσημα ρητά χωρικά και χρονικά δεδομένα παρακολούθησης, ενώ τα «συγκεντρωτικά δεδομένα» αναφέρονται σε πληροφορίες που παρέχονται σε δημοσίως διαθέσιμες εκθέσεις, π.χ. από περιβαλλοντικούς οργανισμούς ή ερευνητικά ιδρύματα) και σε ανασκόπηση ανοιχτής βιβλιογραφίας.

Στο πλαίσιο του dRAR, η GRG υπέβαλε δέκα νέες μελέτες αιτούντων, επτά υπάρχουσες αιτούντες μελέτες και πολλές δημοσιευμένες εργασίες με κριτές (που θεωρούνται αξιόπιστες ή αξιόπιστες με περιορισμούς) που καλύπτουν την παρακολούθηση του glyphosate και του κύριου μεταβολίτη του AMPA (αμινομεθυλοφωσφονικό οξύ) στο έδαφος. υπόγεια ύδατα, επιφανειακά ύδατα, μεταβατικά ύδατα, ιζήματα, πόσιμο νερό και αέρας.

Το πλαίσιο και τα κύρια αποτελέσματα βρίσκονται στις παρακάτω διαφάνειες. Μπορείτε να προσπελάσετε το πλήρες έγγραφο θέσης μέσω αυτού του συνδέσμου .

Το θέμα της επεξεργασίας πόσιμου νερού βρίσκεται στο κεφάλαιο B.8.2.4 του dRAR (σελίδες 1133-1258).
Οι αντίστοιχες ενότητες στον υποβληθέντα συνοπτικό φάκελο βρίσκονται στο κεφάλαιο MCA7.5 που είναι το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου περιβαλλοντικής μοίρας.


Κάντε κλικ στην εικόνα για πρόσβαση στην παρουσίαση.