Στο dRAR του 2021 για το glyphosate, το RMS ζήτησε τα δεδομένα μείωσης υπολειμμάτων χόρτου, που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του επιπέδου υπολειμμάτων που αναμένονται σε διαιτητικά είδη για την αξιολόγηση χρόνιου κινδύνου άγριων θηλαστικών, ενδέχεται να χρειαστεί να επανεκτιμηθούν χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες προσεγγίσεις ανάλυσης κινητικής.
Στην αξιολόγηση χρόνιου κινδύνου για θηλαστικά, χρησιμοποιείται μια τιμή DT50 μείωσης ραφιναρισμένων υπολειμμάτων 2,8 ημερών για να αντικαταστήσει μια προεπιλεγμένη τιμή DT50 10 ημερών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μιας χρονικά σταθμισμένης μέσης τιμής (fTWA) και εφαρμόζεται στην αξιολόγηση χρόνιου κινδύνου. κυρίως για το μικρό φυτοφάγο θηλαστικό (κοινός όγκος -Microtus arvalis).

Η GRG πραγματοποίησε μια κινητική εκ νέου ανάλυση των δεδομένων από 22 σετ δοκιμών υπολειμμάτων χόρτου στις οποίες βασίζεται η μέση τιμή DT50 των 2,8 ημερών όπως παρουσιάζεται στο συμπέρασμα της EFSA (2015) για το glyphosate.

Αυτό το σύνολο δεδομένων ιστορικού περιλαμβάνει 18 σύνολα δεδομένων εκτός GLP και 4 σύνολα δεδομένων GLP. Οι δοκιμές εκτός GLP διεξήχθησαν πριν από την εφαρμογή των GLP. Η εκ νέου ανάλυση των δεδομένων μείωσης υπολειμμάτων διεξήχθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις κινητικής ανάλυσης που επισημαίνονται από το RMS στο dRAR του 2021. Η GRG κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αξιόπιστα δεδομένα που παρέχουν ισχυρή βαρύτητα αποδεικτικών στοιχείων, για να υποστηρίξουν τη χρήση DT50 2,8 ημερών για τη βελτίωση της αξιολόγησης χρόνιου κινδύνου άγριων θηλαστικών. Και οι 22 δοκιμές θεωρείται ότι υποστηρίζουν DT50< 10 μέρες. Οι τέσσερις δοκιμές GLP θεωρήθηκαν οι πιο αξιόπιστες για τον προσδιορισμό του DT50, με τη χειρότερη μέγιστη τιμή DT50 2,6 ημέρες και ένα εύρος τιμών DT50 μεταξύ 0,41 και 2,6 ημερών.

Αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη αναφορά μέσω αυτού του συνδέσμου ή κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα.